Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches khổng lồ Em Ơi Em Đừng Khóc by Cao phái mạnh Thanh. Listed below are tracks with similar keys & BPM khổng lồ the track where the track can be harmonically mixed.

Bạn đang xem: Cao nam thành em ơi em đừng khóc


TrackArtistKeyEnergyCamelotBPM
*
Mình cùng cả nhà Đóng BăngHương LyD♭ Major33B94
*
Người Âm PhủOsad, VRTD♭ Major63B120
*
Lời từ Trái Tim AnhPhan khỏe mạnh QuỳnhD♭ Major53B166
*
Nếu trước khi Em Đừng TớiQuang VinhD♭ Major43B96
*
VE (Electronic Version)Truc NhanD♭ Major73B172
*
Người Âm đậy RemixOsad, VRTD♭ Major73B120
*
Mưa rơi vào tình thế PhòngKhởi MyB♭ Minor63A95

Em Ơi Em Đừng Khóc by Cao nam Thanh Information

This song is track #18 in tuyển chọn Tập bài Hát Hit Của Cao phái mạnh Thành by Cao nam giới Thanh, which has a total of 40 tracks. The duration of this track is 4:35 & was released on July 1, 2019.As of now, this track is currently not as popular as other songs out there.Em Ơi Em Đừng Khóc doesn"t provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to lớn some people.

Xem thêm: Xem Hình Anh 18+ Người Lớn 18+, Hình Ảnh Sex, Gái Xinh, Ảnh Người Lớn

Em Ơi Em Đừng Khóc BPM

Em Ơi Em Đừng Khóc has a BPM of 98.Since this track has a tempo of 98, the tempo markings of this song would beAndante (at a walking pace).Overall, we believe that this tuy vậy has a slow tempo.

Em Ơi Em Đừng Khóc Key

The key of Em Ơi Em Đừng Khóc is D♭ Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 3B.So, the perfect camelot match for 3B would be either 3B or 4A.While, 4B can give you a low energy boost.For moderate energy boost, you would use 12B & a high energy boost can either be 5B or 10B.Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 3A or 2B will give you a low energy drop, 6B would be a moderate one, & 1B or 8B would be a high energy drop.Lastly, 12A allows you to change the mood.