Google dịch

Tồi

App nhỏng buồi, vào một trong những lần quảng bá năm sáu lần, hễ cứ đọng vào là tất cả truyền bá, thà dịch trên GG còn tiện thể rộng