CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIP 17b HÀNG LƯỢC – Địa chỉ: số 17b phố mặt hàng Lược, hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bạn đang xem: Hoa cầm tay cô dâu bằng hoa hồng

– Xưởng nạp năng lượng hỏi: số 42 ngõ 242 Phú Viên, bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.


*

Hoa Cưới di động HT-219

450.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-609

450.000đ


*

Hoa cầm tay HT-619


Liên hệ


*

Hoa cầm tay HT-440


350.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-621

400.000đ


Hoa Cưới di động HT-625

450.000đ


Hoa cầm tay HT-623


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-629


Liên hệ


Hoa Cưới di động HT-622

500.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-624

450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-626


500.000đ


Hoa di động HT-627


700,000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-620

Liên hệ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-253

450.000đ


Hoa di động HT-401


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-617


500.000đ


Hoa di động HT-420


400.000đ


Hoa cầm tay HT-618


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-628


Liên hệ


Hoa di động cầm tay HT-614


Liên hệ


Hoa cầm tay HT-616


Liên hệ


Hoa di động cầm tay HT-408


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-613


Liên hệ


Hoa di động HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-403


600.000đ


Hoa di động HT-400


700.000đ


Hoa di động HT-239


800.000đ


Hoa cầm tay HT-314


900.000đ


Hoa di động HT-591


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-592


600.000đ


Hoa di động HT-598


700.000đ


Hoa cầm tay HT-593


900.000đ


Hoa di động HT-421


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-419


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-590


500.000đ


Hoa cầm tay HT-412


600.000đ


Hoa di động HT-404


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-202


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-329


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-422


400.000đ


Hoa cầm tay HT-511


450.000đ


Hoa cầm tay HT-410


500.000đ


Hoa di động HT-416


600.000đ


Hoa cầm tay HT-406


700.000đ


Hoa di động HT-224


800.000đ


Hoa di động HT-218


900.000đ


Hoa cầm tay HT-426


400.000đ


Hoa di động HT-424


450.000đ


Hoa di động HT-414


500.000đ


Hoa di động HT-423


600.000đ


Hoa cầm tay HT-407


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-237


800.000đ


Hoa cầm tay HT-234


900.000đ


Hoa cầm tay HT-433


400.000đ


Hoa cầm tay HT-431


450.000đ


Hoa cầm tay HT-417


500.000đ


Hoa di động HT-425


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-409


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-204


800.000đ


Hoa di động HT-217


900.000đ


Hoa cầm tay HT-551


400.000đ


Hoa cầm tay HT-439


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-418


500.000đ


Hoa di động HT-430


600.000đ


Hoa cầm tay HT-413


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-225


800.000đ


Hoa cầm tay HT-213


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-572


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-444


450.000đ


Hoa di động HT-427


500.000đ


Hoa di động HT-437


600.000đ


Hoa di động HT-415


700.000đ


Hoa di động HT-110


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-229


900.000đ


Hoa di động HT-347


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-446


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-429


500.000đ


Hoa di động HT-441


600.000đ


Hoa cầm tay HT-428


700.000đ


Hoa cầm tay HT-341


400.000đ


Hoa cầm tay HT-454


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-435


500.000đ


Hoa cầm tay HT-448


600.000đ


Hoa cầm tay HT-432


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-308


500.000đ


Hoa di động HT-463


450.000đ


Hoa cầm tay HT-436


500.000đ


Hoa di động HT-453


600.000đ


Hoa di động HT-434


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-538


450.000đ


Hoa cầm tay HT-438


500.000đ


Hoa di động HT-460


600.000đ


Hoa cầm tay HT-540


450.000đ


Hoa di động HT-442


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-461


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-449


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-541


450.000đ


Hoa cầm tay HT-443


500.000đ


Hoa cầm tay HT-465


600.000đ


Hoa cầm tay HT-451


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-543


500.000đ


Hoa cầm tay HT-445


500.000đ


Hoa cầm tay HT-466


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-467


700.000đ


Hoa di động HT-545


450.000đ


Hoa cầm tay HT-447


500.000đ


Hoa cầm tay HT-470


600.000đ


Hoa di động HT-473


700.000đ


Hoa cầm tay HT-561


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-452


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-471


600.000đ


Hoa di động HT-554


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-555


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-455


500.000đ


Hoa di động HT-474


600.000đ


Hoa cầm tay HT-571


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-562


450.000đ


Hoa di động HT-456


500.000đ


Hoa cầm tay HT-534


600.000đ


Hoa cầm tay HT-577


700.000đ


Hoa cầm tay HT-568


450.000đ


Hoa di động HT-458


500.000đ


Hoa di động HT-536


600.000đ


Hoa di động HT-580


700.000đ


Hoa cầm tay HT-569


450.000đ


Hoa cầm tay HT-459


500.000đ


Hoa cầm tay HT-542


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-513


700.000đ


Hoa cầm tay HT-576


450.000đ


Hoa cầm tay HT-462


500.000đ


Hoa cầm tay HT-547


600.000đ


Hoa cầm tay HT-312


700.000đ


Hoa di động HT-579


450.000đ


Hoa cầm tay HT-464


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-548


600.000đ


Hoa di động HT-351


700.000đ


Hoa di động HT-584


450.000đ


Hoa di động HT-468


500.000đ


Hoa cầm tay HT-549


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-342


700.000đ


Hoa cầm tay HT-585


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-469


500.000đ


Hoa cầm tay HT-550


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-201


700.000đ


Hoa cầm tay HT-589


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-472


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-552


600.000đ


Hoa di động HT-207


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-507


450.000đ


Hoa cầm tay HT-535


500.000đ


Hoa di động HT-553


600.000đ


Hoa di động HT-220


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa di động HT-556


500.000đ


Hoa di động HT-558


600.000đ


Hoa di động HT-203


700.000đ


Hoa cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa di động HT-556


500.000đ


Hoa cầm tay HT-558


600.000đ


Hoa cầm tay HT-560


600.000đ


Hoa di động HT-477


500.000đ


Hoa di động HT-478


500.000đ


Hoa di động HT-502


450.000đ


Hoa cầm tay HT-500


450.000đ


Hoa Cưới di động HT-281

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-254

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-214

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-205

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-250

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-269

400.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-240

400.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-265

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-267

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-263

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-179

500.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-252

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-186

500.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-259

400.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-102

350.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-262

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-260

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-255

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-270

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-271

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-233

800.000đ


Hoa Cưới di động HT-257

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-227

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-230

Liên Hệ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-238

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-236

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-223

700.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-261

800.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-159

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-161

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-266

900.000đ


Hoa Cưới di động HT-164

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-228

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-226

900.000đ


Hoa cầm tay Cô Dâu HT-163

500.000đ


Hoa Cưới HT-313


600.000đ


Có thể các bạn quan tâm: Thuê xe Cưới – Hoa tô điểm Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới chũm tay, cô dâu hoàn toàn có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa đầy đủ giúp tôn lên vẻ đẹp của mình. Thường xuyên sẽ sàng lọc hoa tươi là chính vì sự nhiều mẫu mã trong mẫu mã mã, màu sắc và sáng chóe hơn. Tuy nhiên, hoa chũm tay bằng lụa cũng có những ưu thế độ bền cao, sử dụng thoải mái và dễ chịu ko bị dập, lại hoàn toàn có thể giữ lại làm kỷ niệm.

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Quả Bầu Tiên Đầy Đủ, Quả Bầu Tiên

1. Hoa cầm tay cô dâu dạng tròn

Có thể nói đó là kiểu hoa cưới di động cầm tay phổ biển nhất, vì chưng kiểu dáng nhỏ tuổi gọn, solo giản, nhẹ nhàng không khiến vướng víu khi cụ trên tay đi lại. Hoa di động cầm tay dạng tròn được kết thành từ nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ từ thành các lớp dạng hình tròn. Đặc điểm: thi công đơn giản, nhỏ gọn hoa được cắm vào một trong những khối mút tròn không bắt buộc để cả cuống, tay cụ nhẹ, dễ ợt chụp hình ảnh ở ngẫu nhiên góc độ nào, phối kết hợp nhiều nhiều loại hoa mang lại màu sắc cuốn hút cho bó hoa cưới vắt tay. Hoa thích hợp cho loại hoa cầm tay dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới di động cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới di động dáng ngắn gồm nhiều bông hoa được xếp theo sản phẩm tự cao thấp khác biệt quanh trục tròn, những bông hoa xòa ra sinh sản thành hình mái vòm. Thiết kế hoa nắm tay kiểu dáng này bạn thuận tiện kết hòa hợp nhiều loại hoa lá khác nhau hoặc chỉ cần sử dụng 1 một số loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ được thắt dây ruy băng thướt tha nữ tính. Hoa thích hợp cho thứ hạng hoa cưới cầm tay dáng ngắn: hoa hồng, hoa chủng loại đơn, hoa thược dược…

3. Hoa di động cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là vẻ bên ngoài hoa cưới thay tay thịnh hành ở những nướ Châu Âu, phần hoa to được xếp sinh sống trên đỉnh và nhỏ tuổi dần xuống bên dưới và kết thành từ không hề ít bông hoa to nhỏ. Xây dựng hoa di động dạng này hơi cổ điển, sang trọng trọng, phần đuôi rũ dài hoạt động uyển chuyển theo nhịp bước của cô dâu mạng lại vẻ thướt tha, mềm mại. Loại hoa thích hợp cho đẳng cấp hoa di động cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài các yếu tố trên, khi chọn hoa cưới di động cầm tay cô dâu nên phải chú ý một vấn đề sau:

+ Chọn hoa di động cầm tay cùng tông với phong cách trang trí tiệc cưới: phông nền trang trí tiệc cưới phần nhiều sẽ theo một tông màu chủ đạo, nhất quán từ khăn trải bàn bàn, nền, rạp cho đến cổng hoa và xiêm y cô dâu chú rể. Vì chưng thế, khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải phù hợp với phong thái trang trí tiệc cưới sẽ mang đến cho mình sự kết hợp hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhất.

+ Chọn hoa cầm tay cô dâu cân xứng với bộ váy cưới: Để mang đến một vẻ rất đẹp hoàn mỹ nhất mang lại cô dâu trong ngày cưới, không chỉ từ trang điểm, bộ đồ và phụ kiện, hoa di động cô dâu cũng cần tương xứng với phong cách trang phục hiện đại hay truyền thống, váy white color hay màu đỏ. Một bóa hoa cưới di động cầm tay đẹp và cân xứng sẽ làm nàng dâu càng thêm trông rất nổi bật và hoàn hảo nhất trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới di động theo mùa: Với mỗi mùa vào năm sẽ có được những loại hoa riêng đưa về nhiều vẻ đẹp không giống nhau và cũng ảnh hưởng lớn đến giá thành bó hoa cầm tay. Đó cũng là vì sao các cô dâu nên chọn hoa di động theo mùa để bảo vệ có một bó hoa đẹp lại bảo đảm an toàn tính ghê tế.