Eng Breaking – một khóa đào tạo và huấn luyện mà MOT cần “gù lưng”, “trẹo mỏ” với “gồng mình”. Như tiêu chuẩn của Website, MOT chỉ review những gì mà lại mình bao gồm trải nghiệm với tìm hiểu. Với đánh giá Eng Breaking cũng vậy. Dưới đây sẽ có những phần review đưa Eng Breaking lên tận trời cao, và cũng có thể có những note cá nhân mà bản thân thật sự chưa chuộng ở quyển sách học tập tiếng Anh này. Thuộc xem nhé.

Và cũng cảm ơn chúng ta đã lép website của MOT